ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Τεχνική Περιγραφή του έργου