ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Τεχνική Περιγραφή του έργου

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει έργα ύδρευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης των Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Καστέλας.

Συγκεκριμένα έγιναν τα ακόλουθα:

  1. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης μήκους 550μ. από πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης από PVC, διαμέτρου Φ200μμ / 12,5atm και Φ110μμ / 16atm, για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στη θέση «Καταβόθρα», μέχρι την γεώτρηση G
  2. Δεξαμενή ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, χωρητικότητας 150μ3.
  3. Πλήρες αντλητικό συγκρότημα παροχής 120μ3, μετά υδραυλικής στήλης, πίνακα αυτοματισμού κλπ.
  4. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης Φ200μμ / 12,5atm, Φ255μμ / 12,5atm και Φ125μμ / 12,5 atm, για την σύνδεση της γεώτρησης Υ1 με το υφιστάμενο δίκτυο «Ίσιωμα Τριάδας – Καταβόθρα»